การศึกษาต่อ


ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะบริหารธุรกิจ
 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศ.บ. สารสนเทศและการสื่อสาร**หากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง